vsc server 搭建实战

  |   0 评论   |   181 浏览

沐风

官网地址:https://github.com/codercom/code-server

操作系统环境:
centos7.5
1核1G
20G硬盘

软件环境:
docker 1.18.09
image.png

安装code-server

docker run -it -p 127.0.0.1:8443:8443 -v "${PWD}:/home/coder/project" codercom/code-server --allow-http --no-auth

这边会出先几个问题,一个是权限不够的问题

我是在root下运行的,需要把${PWD}改成/opt或者其他

一个是防火墙的问题,打开防火墙的8443端口

效果预览
image.png

这边就可以看出来和本机运行的一样

可以更方便的进行python或其他编程语言的开发

让我一起来体验一下吧。

---------------------------------------------------------------
>> 博客地址:https://blog.mufengs.com
>> 邮箱地址:mufeng5619@gmail.com
>> 微信帐号:Do8080
>> Github : https://github.com/mufengcoding
---------------------------------------------------------------

评论

发表评论