vsc server 搭建实战

  |   0 评论   |   0 浏览

沐风

  官网地址:https://github.com/codercom/code-server

  操作系统环境:
centos7.5
1 核 1G
20G 硬盘

  软件环境:
docker 1.18.09
image.png

  安装 code-server

1docker run -it -p 127.0.0.1:8443:8443 -v "${PWD}:/home/coder/project" codercom/code-server --allow-http --no-auth

  这边会出先几个问题,一个是权限不够的问题

  我是在 root 下运行的,需要把 ${PWD}改成/opt 或者其他

  一个是防火墙的问题,打开防火墙的 8443 端口

  效果预览
image.png

  这边就可以看出来和本机运行的一样

  可以更方便的进行 python 或其他编程语言的开发

  让我一起来体验一下吧。

---------------------------------------------------------------
>> 博客地址:https://blog.mufengs.com
>> 邮箱地址:[email protected]
>> 微信帐号:Do8080
>> Github : https://github.com/mufengcoding
---------------------------------------------------------------